Privacy

Privacy

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie Probe ASP B.V. van u als claimer/opdrachtgever nodig heeft, met welk doel Probe ASP B.V. dit verwerkt, op welke manier en hoe deze informatie wordt bewaard. Tevens wordt duidelijkheid verschaft hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: voor- en achternaam, documentnummer identiteitsbewijs, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, boekingsgegevens, telefoonnummer en bankgegevens.

Tijdens uw bezoek aan de website zal Probe ASP B.V. enkel uw IP-adres verwerken.
Wanneer u de vluchtgegevens invult om advies omtrent uw vlucht te krijgen, zal Probe ASP B.V. naast uw IP-adres, uw e-mailadres verwerken.

Wanneer u een claim indient, zal Probe ASP B.V. uw IP-adres, voor- en achternaam, documentnummer identiteitsbewijs, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, boekingsgegevens, telefoonnummer en bankgegevens verwerken.

IP-adressen, device ID en sessie-cookies worden verzameld zodat Probe ASP B.V. statistische informatie over het gebruik van de website kan verzamelen.

Probe ASP B.V. verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Onder verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming wordt verstaan; elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken.

Uw boekingsgegevens zijn van belang om te kunnen bepalen of u recht heeft op een financiële compensatie en om een claim te kunnen indienen bij een luchtvaartmaatschappij.
Uw e-mailadres wordt gevraagd zodat u op de hoogte gehouden kan worden over de voortgang van het afhandelen van uw claim en om u te informeren omtrent uw rechten. 
Probe ASP B.V. heeft uw adresgegevens nodig om met u (indien nodig) te corresponderen omtrent de afhandeling van uw claim evenals voor het opstellen van een inleidend processtuk. Er wordt om een telefoonnummer gevraagd om contact met u op te kunnen indien dit nodig is voor de afhandeling van uw claim. 
Een identiteitsbewijs en geboortedatum is noodzakelijk zodat de luchtvaartmaatschappij, Probe ASP B.V. en de rechtbank uw identiteit kunnen verifiëren. Tot slot wordt er gevraagd om uw bankgegevens zodat de financiële compensatie, in geval van het succesvol afronden van de claim, aan u kan worden uitgekeerd.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan een derde, zoals bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij, een deurwaarder, een andere dienstverlener of een griffie van een rechtbank, indien dit noodzakelijk is voor het succesvol afronden van uw claim. Wanneer uw gegevens dienen te worden uitgewisseld met een andere derde dan hiervoor genoemd, zal altijd om uw toestemming worden gevraagd. Indien op Probe ASP B.V. een wettelijke plicht rust om gegevens te verstrekken zullen uw gegevens worden verwerkt in het kader van deze wettelijke verplichting. 

Wetgeving

Probe ASP B.V. kan informatie, waaronder persoonsgegevens, verzamelen, gebruiken, bewaren en/of delen indien Probe ASP B.V. van mening is dat dit noodzakelijk is ;

  • op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, in juridische procedures of op verzoeken van justitie;
  • om de door Probe ASP B.V. gehanteerde toepasselijke voorwaarden te handhaven, hieronder begrepen het onderzoeken van mogelijke inbreuken op deze voorwaarden;
  • om illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden; en
  • om de rechten, eigendommen en veiligheid van Probe ASP B.V. en derde(n) te beschermen.

 

Legitimatie

Probe ASP B.V. vraagt om een identiteitsbewijs zodat de luchtvaartmaatschappij de handtekening op de door u ondertekende volmacht kan verifiëren met de handtekening op uw legitimatiebewijs. In een gerechtelijke procedure hebben wij tevens uw volledige naam en geboortedatum op uw legitimatiebewijs nodig. Uw pasfoto noch uw BSN-nummer is vereist. Deze kunt u dan ook afdekken. U kunt hiervoor gebruik maken van de Kopie ID app van de overheid. Indien u deze niet afdekt, zal Probe ASP B.V. dit (zoveel mogelijk) doen.

Zonder kopie legitimatiebewijs zijn wij mogelijk genoodzaakt uw dossier te sluiten. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen, zie hiervoor de algemene voorwaarden van Probe ASP B.V.

Opslag

Als u bij ons een claim indient zullen wij voor u een online dossier aanmaken. In dit dossier zullen wij uw gegevens opslaan. Dit dossier wordt opgeslagen op een beveiligde server. Alle relevante informatie met betrekking tot uw claim wordt door ons toegevoegd aan dit dossier.

Werknemers die hiervoor geautoriseerd zijn, hebben toegang tot uw dossier. De betreffende werknemers zijn allen gebonden aan een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.

Probe ASP B.V. verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Cookies

Probe ASP B.V. verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier(link).

Bewaartermijn

De door Probe ASP B.V. verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens van afgesloten dossiers en/of claims zal maximaal 6 maanden zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Een overzicht van de gegevens die bij Probe ASP B.V. bekend zijn, is online beschikbaar in uw onlinedossier. Op uw verzoek verstrekt Probe ASP B.V. tevens een overzicht van de gegevens die over u bij Probe ASP B.V. bekend zijn.

U kunt online via uw onlinedossier of per e-mail uw gegevens aanpassen en wijzigen, of laten aanpassen dan wel wijzigen. Probe ASP B.V. zal op uw (schriftelijk) verzoek gegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (financiële) verplichtingen.

Wijzigen privacyverklaring

Mogelijkerwijs zal Probe ASP B.V. deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@claimeasy.nl